เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำซีโอดี/บีโอดี ออนไลน์แบบใช้การไตเตรททางเคมี <รุ่นCOD-T11>

COD/BOD Chemical Titration Online Analyzer external panel

External Panel

COD/BOD Chemical Titration Online Analyzer Front Internal Panel

Front Internal Panel

COD/BOD Chemical Titration Online Analyzer Back Internal Panel

Back Internal Panel

COD/BOD Chemical Titration Online Analyzer Software UI

Software UI

ความเป็นมาและบทนำ
 • ในปีพ.ศ. 2551 กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนดข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมากกว่า 500 ลบ.ม. / วันต้องใช้ระบบการติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์เพื่อรายงานปริมาณ บีโอดี, ซีโอดี, การใช้กำลังไฟฟ้าต่อชั่วโมงและอัตราการไหลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW)
 • อย่างไรก็ตามในขณะนั้นมีเพียงเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซีโอดี/ บีโอดี ที่นำเข้ามาเท่านั้นและราคายากที่จะเข้าถึงได้
 • เพื่อที่จะทำให้ข้อบังคับสามารถนำมาปฎิบัติใช้งานได้จริง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ ซีโอดี/บีโอดี ของไทยด้วยวิธีการไตเตรททางเคมี หลังจากพัฒนาเครื่องวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีทางเคมีแล้วเสร็จและได้วางขายจริงแล้ว เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บีโอดี/ซีโอดี แบบใช้รังสียูวีก็ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากนั้น 
 • ดังนั้นเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้าด้วยค่า ซีโอดี/บีโอดี แบบออนไลน์นี้ ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด (GST) ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาอุตสาหกรรมไทย (FTI) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) คลิกที่ข้อตกลงกับกรมโรงงาน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีการวิเคราะห์

COD/BOD Chemical Titration Online Analyzer chemical chamber

Chemical Chamber

 

Lab result VS COD/BOD Chemical Titration Online analyzer result

Lab result VS COD/BOD Chemical Titration Online analyzer result

เครื่องวิเคราะห์นี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ได้มาตรฐานในการตรวจวัดค่า COD ของน้าตัวอย่าง โดยใช้โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต(KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent)ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยมีแหล่งอ้างอิงและใช้โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต(KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent)มความสัมพันธ์จากข้อมูลของตัวอย่างน้ำ (จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง) โดยใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้น

เครื่องวิเคราะห์ซีโอดี/บีโอดีด้วยการไตเตรททางเคมีของเราได้รับการรับรองจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม(DIW) ผลจากการวิเคราะห์ของเครื่องเทียบกับผลจากห้องปฏิบัติการ DIW เป็นตัวเลขที่มีแม่นยำสูง

จุดเด่นของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำซีโอดี/บีโอดี ออนไลน์แบบใช้การไตเตรททางเคมี

COD/BOD Chemical Titration Online Analyzer Overview

 • ใช้โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต(KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent)
 • ใช้ปั๊ม peristaltic ด้วยเทคนิคการควบคุมความแม่นยำ
 • มีระบบควบคุมอุณหภูมิ (ถึง100ºC +/- 5ºC)
 • ใช้ ORP probe พร้อมการตรวจจับจุดสิ้นสุดแบบไดนามิก
 • สามารถทำความสะอาดตัวเองด้วยปั๊มลม
 • ทำการวิเคราะห์ใหม่ ๆ ทุกๆ 30 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีถังเคมีที่เพียงพอต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • มีตัวบ่งชี้สารเคมีที่เหลืออยู่ในถัง
 • สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม (OPMSClient) และ เซิฟเวอร์ของบริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด
จุดเด่นด้านอื่นๆ

จุดเด่นทางด้านฮาร์ดแวร์

 • มาตรฐาน CE / IEC สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานสายไฟ
 • รีสตาร์ทด้วยตัวเองหลังจากไฟฟ้าขัดข้อง
 • มีช่องต่อสัญญาณเตือนภายนอกพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัยใด ๆ เพื่อเตือนผู้ดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
 • ระบบป้องกันฟ้าฝ่าและไฟกระชาก

จุดเด่นของระบบ

 • ต้องการการถ่ายโอนข้อมูลการสื่อสารต่ำ (โดยปกติจะน้อยกว่า 10 K ไบต์ต่อวัน)
 • สนับสนุนการสื่อสารออนไลน์เช่นโมเด็ม ADSL สายโทรศัพท์, การ์ดอินเทอร์เน็ต 3G / 4G หรือสาย Internet LAN
สเปคเครื่อง
 • วิธีการวิเคราะห์:ใช้โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต(KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent)
 • การวัด: ช่วง ซีโอดี 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร (ช่วงปกติสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า) บีโอดี จะเปลี่ยนจาก ซีโอดี ซึ่งคำนวณจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเคมีหรือ historical correlation.
 • ความถูกต้อง: ± 10% ของช่วงการวัด (ผ่านการcallibrateแล้ว)
 • ระบบสื่อสารที่รองรับ: RS485 Modbus Protocal, Ethernet,USB, Analog input 4-20 mA
 • ระบบปฎิบัติการ: Windows 32 bits OS
 • หน้าจอ: 15" LCD Touch screen
 • ระบบไฟ: 220 VAC 50/60Hz
ขนาดเครื่อง

COD/BOD Chemical Titration Online Analyzer dimension

COD/BOD Chemical Titration Online Analyzer dimension